Elérhetőség, társaság alapadatai

A Társaság az Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdálkodó szervezet.

Az NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft. jogelődjét, az NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Vagyonvédelmi Közhasznú Társaságot a Magyar Állam 2001. január elsejével alapította meg. Szervezeti formától függetlenül a megalapítása óta fő célja és feladata a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény alapján a minisztériumi kezelésben lévő, kiemelt jelentőségű nemzeti, kulturális értékeket őrző intézmények védelmének biztosítása.

Hivatalos név:NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
Cég rövidített elnevezése:NKÖV Nonprofit Kft.
Cégjegyzékszám:Cg.01-09-921728, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
Adószám:20975388-2-41
Székhely:1139 Budapest, Lomb u.15.
Postacím:1139 Budapest, Lomb u. 15.
Központi telefonszám:+36 30 624 3020
Központi elektronikus levélcím:nkov@nkov.hu

Alapító okirat letöltése

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

   
 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségeiHivatalos név: NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Rövid név: NKÖV Nonprofit Kft. Székhely: 1139 Budapest, Lomb u.15. Postacím: 1139 Budapest, Lomb u. 15. Levelezési cím: 1139 Budapest, Lomb u. 15. Központi telefonszám: elérhetősége +36 30 624 3020 Központi elektronikus levélcím: nkov@nkov.hu  
 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladataiSzervezeti és Működési Szabályzat
 3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)A társaság vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, elérhetősége
 4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rendA szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, ellérhetősége és az ügyfélfogadási rend
 5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetőségeAz NKÖV Nonprofit Kft. nem testületi szerv
 6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adataiNincs a Társaság irányítása, felügyelet vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
 7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértékeNincs a Társaság többségi tulajdonában, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet
 8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjaiNincs a Társaság által alapított közalapítvány
 9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélyeNincs a Társaság által alapított költségvetési szerv
 10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neveNincs a Társaság által alapított lap
 11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adataiA Társaság az Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdálkodó szervezet. A tulajdonosi joggyakorlónak az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklete I.1. pontja szerinti adatai: Hivatalos név: Emberi Erőforrások Minisztériuma Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3 Postacím: 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Központi telefonszáma: +36-1-795-1200 Központi elektronikus levélcíme:ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu Honlap:https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/elerhetosegek Ügyfélfogadás rendje: Központi Ügyfélszolgálati Iroda
Címe: 1055. Budapest, Szalay u. 10-14. (Bejárat: Honvéd és Szalay utca sarok) A szervezet működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentéseket az Emberi Erőforrások Minisztériuma az alábbi elérhetőségeken fogadja:
Tel: +36 (1) 896-6078
Email: integritas@emmi.gov.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

  Adat 
 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegeJogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök letöltése

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat letöltése
 2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelvenNem releváns
 3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladataiNem releváns
 4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekrőlNem releváns
 5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezményekNem releváns
 6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségeiNem releváns
 7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértékeNincs a Társaságnak nyilvános kiadványa
 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozzaNem releváns
 9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjátólNem releváns
 10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közleményekNincs a Társaság által közzétett hirdetmény, közlemény  
 11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásukNem releváns
 12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításaihttps://www.asz.hu/storage/files/files/sajto_osszefoglalok/2020/20045_sajto.pdf?download=true  
 13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neveKözérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje
 14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásukNem releváns
 15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adataiNem releváns
 16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő félNem releváns
 17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételekNem releváns
 18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi listaÜgyvezető és FB tagok járandóságai 2020.09-től

Ügyvezető és FB tagok járandóságai 2020

Ügyvezető és FB tagok járandóságai 2019


Tak. tv. szerinti együttes

Tak. tv. szerinti szerződések 2020

Tak. tv. szerinti szerződések 2019

Tak. tv. szerinti szerződések 2018
 19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
Nem releváns
 20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változataNem releváns
 21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesenNem releváns
 22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatásNem releváns
 23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelöléseNem releváns
 24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
Nem releváns
 25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részéreNem releváns

III. Gazdálkodási adatok

  Adat 
 l.A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója2019:
Éves beszámoló

Kiegészítő melléklet

Közhasznúsági melléklet

2018:
Éves beszámoló

Közhasznúsági melléklet

2017:
Független könyvvizsgálói jelentés

Kiegészítő melléklet

Közhasznúsági melléklet

2016:
Éves beszámoló

Kiegészítő melléklet

Közhasznúsági melléklet

2015:
Éves beszámoló
 2.A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítveBéradatok 2020.06.

Béradatok 2020.03.

Béradatok 2019.12.
 3.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemondNem releváns
 4.Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
 
 5.A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Nem releváns
 6.A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetésekNem releváns
 7.Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződésekNem releváns
 8.Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)Közbeszerzési terv 2020

Közbeszerzési terv 2019

Közbeszerzési terv 2018

Archívum